Privacyverklaring Servicecentrum Drechtsteden

Privacy beleid Drechtsteden

Algemeen

Het Servicecentrum Drechtsteden neemt, in opdracht van haar klanten, taken op het gebied van bedrijfsvoering voor haar rekening waaronder ICT, financiën, juridische zaken, inkoop en facilitaire zaken. Onze klanten zijn: de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd, Gemeentebelastingen Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Het Servicecentrum Drechtsteden verwerkt hierbij  persoonsgegevens van burgers ten behoeve van haar klanten en is dus verwerker. Onze  klanten zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Wanneer u informatie wenst over het verwerken van uw gegevens door één van onze klanten dient u zich dus in eerste instantie tot deze partij te wenden. 

Gemeente Alblasserdam
Gemeente Dordrecht
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Papendrecht
Gemeente Sliedrecht
Gemeente Zwijndrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Dienst Gezondheid & Jeugd
Gemeentebelastingen Drechtsteden
Sociale Dienst Drechtsteden

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacy beleid PDF-bestand.

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van onze klanten, of omdat u gegevens aan hen heeft verstrekt die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Welke gegevens dat zijn, verschilt per klant en per doelstelling van de verwerking. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring van de betreffende klant te lezen. 

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag 
De persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht van de klanten, die daarvoor een rechtmatige grondslag hebben vastgesteld per verwerking en de doeleinden hebben vastgesteld. Het Service Centrum Drechtsteden is als verwerker door de klanten van deze grondslagen op de hoogte gesteld. Wilt u hier meer over weten, kunt u zich informeren bij de betreffende klant.

Bewaartermijn 
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijnen die door onze opdrachtgevers zijn vastgesteld, zijn wettelijk bepaald. Het Service Centrum Drechtsteden draagt zorg voor de tijdige verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken. Wij nemen voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden de Selectielijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al basis. Deze lijst bepaalt welke informatie gemeenten bewaren en hoe lang. 

Delen met derden 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden in opdracht van de klanten, die hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Het SCD draagt zorgt voor een veilige overdracht, waar van toepassing. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Denk aan ketenpartners, belastingdienst, UWV, politie etc.

Beveiliging 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen. Informatiebeveiliging vormt immers een belangrijk kwaliteitsaspect van onze informatievoorziening. Onze beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wat dit precies inhoudt, vindt u op de website van de Informatiebeveiligingsdienst. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de betreffende klant.

Rechten van betrokkenen 
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, uw toestemming in te trekken, de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Een verzoek hiertoe dient u in bij de organisatie in wiens opdracht wij uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld de gemeente waar u woont en die bij ons is aangesloten. Onze klanten streven ernaar om binnen een maand op uw verzoek te reageren. 

Cookies 
Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacycoordinator@drechtsteden.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen. 
 

Deel op social media: